Er is geen video geplaaatst

Waarachtige taal van jonge kinderen die een alomvattend bewustzijn hebben en al een leidende taak tot zich nemen. Kinderen spreken vanuit wijsheid en zijn nog verbonden met de Bron. Ze horen en zien meer wat er is. Ze hebben een groter verantwoordelijkheidsbesef dan degenen die de verantwoordelijkheid zouden moeten dragen. Het zijn jonge leiders/ lichtwerkers die een krachtig pleidooi houden omwille van de mensheid en de aarde. 

Zie ook Christina von Dreien https://youtu.be/SgXCVKIRMN0

 

Nando, 1 jaar

Niets kan verhelderd worden zo lang er geen helderheid bestaat. 

De mist zal zich blijven handhaven, zolang de mensheid gevangen zit in een gecreëerde wereld. Want deze wereld is een illusoire wereld. De wereld van samenhang en van ordening is niet van deze wereld.

Die komt alsnog, maar in een latere tijd.

De genezing van velen is op handen. 

De mensheid zal zich in een korte tijd gaan verinnerlijken met zijn lichte staat van zijn. De grootste omwenteling ooit in de geschiedenis van de aarde zal plaatsvinden in de kosmische klok van levens voorbij het aardse bestaan. 

Alles wordt anders en wordt verhuld te zijn in wat eerder menselijk was, maar nu kosmisch wordt. 

Leef naar deze waarheid.

Sem, 8 jaar

Ik ben boos en blij tegelijk. Boos omdat ik voel dat mensen geen verantwoording nemen voor hun geestelijke gezondheid.

Ik ben blij omdat er nu wel een beweging komt, waarbij mensen zelf gaan nadenken over hun eigen leven dat door de verstoorders onmogelijk gemaakt wil worden. 

De grootste tegenslag zal zijn dat ze niets hebben zien aankomen en niets meer ongedaan gemaakt kan worden in waar ze in mee zijn gegaan en dan zullen ze zichzelf kwalijk nemen dat ze zo goedgelovig waren en zo ondoordacht bezig waren. Dan zal pas een ommekeer komen. Dat is voorzien en dat weet ik ook al heel lang. 

Maar ik zie nog steeds veel ondelen van het licht die trachten de mensen te betoveren( m.b.v zwarte magie) en in hun greep te houden. Ik ben dan ook wel eens bang omdat ze zich niet door niets laten terugschrikken. Ze zijn s’ nachts actiever en daar heb ik last van. 

Er zal veel ophef komen over het machtsmisbruik van de rijksten op aarde. De onderwereld heeft dan ook geen weet van de onderdanen die in dit systeem gevangen zitten. Ze hebben slechts oog voor de vernietiging van de mensheid. Er zal geen uitweg zijn voor de reptilianen, die nu nog in de wereld zijn. Ook de afgevaardigden van de overige soorten zullen verdwijnen. Daarom zal dan ook alles wat niet liefde is gaan verdwijnen. De mens is liefde. 

Alle tegenkrachten willen zich verschuilen achter een façade van het goede doen, terwijl ze vernietigend zijn in de wereld.
Ik doorzie alles en heb weet van dit eindspel. Alles wordt voorzien. Het licht zal intens worden, om dat wat niet langer meer kan gelden te vernietigen.

Er zijn veel lichtwerkers die zich in deze strijd mengen. Zo ook ik. Ik laat het niet toe dat er nog meer vernietigd gaat worden, want ze hebben al veel te niet gedaan van de schepping.
Ik weet, ik handel en ik zet alle zeilen bij om dit proces te keren.

Ik ben een hoeder van de aarde. Ik ben heel en al liefde en zal mijn kracht inzetten. Ik ben de liefdeskracht en de vernietiging van de aarde kan dan ook niet plaatsvinden. Dat weet ik, maar het is wel een moeilijke taak voor een kind dat ik eigenlijk ben. 

Voor iedereen zal gelden: 
Alles wordt nog in stand gehouden zonder grond van bestaan. Iedereen blijft weg bij wat waar is. Niets kan echter meer in de wereld veroorloofd worden te zijn wat de Bron verontachtzaamt.

Terwijl Sem verbinding maakt met de aarde zegt hij: Ik open alle kanalen van licht om verandering door te voeren. Alles wat licht is, zal zijn.

Jules, 2 en een half jaar

Waar is iedereen zo druk mee? Mensen vinden zichzelf belangrijk, maar wat is belangrijk? Voor mij is van belang dat mensen zichzelf kennen in hun diepste kern: het weten van wie je bent. Ik ben daar zozeer door gevoed dat ik nu moeite heb met jullie weten, dat niet overeenkomt met mijn weten. 

Mijn weten is van een oude planeet Sirius genaamd, waar ik gewoond heb. Daar was alles heel, liefdevol en zuiver, vol van respect en dat mis ik hier zo. Ik mis ook het gevoel van samenhang, waar alles om draait en waar alles mee samenhangt: het liefdeskrachtveld. 

Joanne, 6 jaar

Ik voel, weet, hoor en zie veel in wat mensen zeggen en doen wat niet zo zuiver is. Dat wordt nu veel duidelijker dan ooit. Daarmee komen de grootste leugens naar boven, die al heel lang getolereerd worden. Dat gaat veranderen.
Er komt een gouden tijd, waarin de mensen weer kunnen zijn, voelen dat ze zichzelf kunnen zijn en mogen zijn vanuit een helder weten dat je mag benoemen als Goddelijk. Ik weet dat dit gaat komen. Ik weet dat dit heel erg gewenst wordt door velen, die niet meer in deze huidige wereld willen leven. Hun hoop is gevestigd op de wereld die gaat komen.
Ik ben zover dat ik kan zeggen dat die er al is voor hen die in deze wereld kunnen zijn zonder meer. Ik ben daar al.
Ben gerust. Alles heeft ook zin, ook dat wat nu nog onzinnig lijkt te zijn. Er wordt heel hard gewerkt vanuit het Kosmische om de ommekeer te bewerkstelligen. In dit tijdperk verandert alles ten goede.
Wees blij en opgeruimd en voel je vrij.

Zoë Elise, 9 jaar, mei 2020 

gericht naar haar moeder

Je bent op zoek bent naar antwoorden, die er nog niet zijn. Niet in de zin dat ze je zekerheid bieden.
Ik ben al lang bekend met de machten die in de wereld spelen. Voor mij zijn ze puur gif voor de mensheid.
Ook al zijn ze nog zo machtig, ik wil me niet door hen laten bepalen. Maar iedereen doet gewoon wat er gezegd wordt. Dat stoort me dan wel.
Waarom denken mensen niet meer zelf na?
Ze zijn zo volgzaam, terwijl heel hun leven veranderd is. Ze bedenken excuses voor hun gedrag.
Ik doorzie alles. Ik geef niets om al de regels, die zijn er niet om mensen vooruit te helpen, maar om ze in te perken. Het is een machtsspelletje. Dat maakt mij dan wel boos. 
Ik wil vrij zijn van deze huichelarij. Ik bèn vrij, maar ze laten me niet vrij.
Ga er niet in mee. Je verliest je waardigheid, je eigen stem en je onafhankelijkheid.
Ik wil ook dat je vrij bent van alles wat ons opgelegd is geweest en nog wordt. Wil je niet je lichaam beschikbaar stellen voor dit medisch experiment?

De wereld wordt mooier wanneer veel mensen niet meer volgzaam zijn, maar hun eigen koers varen. Dat doe ik ook. Ik wil me niet door anderen laten bepalen.
Ik ken mijn kracht en die zet ik ook in, wanneer mij iets opgelegd wordt waar ik niet in geloof.
Vertrouw op wie ik ben. Een lieve dochter, want dat ben ik.
Zoë
  

Mijn kleinzoon, Nando, 7 weken, maart 2020

kan nog verbinding maken met diverse werelden en in het verleden en de toekomst schouwen. 

Ik ben verbaasd over deze wereld.Ik zie zo weinig liefde en zorg van mijn vorige wereld. Jullie hebben geen weet van de Gouden wereld, die nog in iedereen aanwezig is. Maar die verdwijnt, wanneer je je inlaat met het tegengif van de machtigste orde tegen de mensheid.
Mijn zorg is dat jullie niet zien wat ik zie:
De grootste genocide ooit zal op ons afkomen. Daar heb ik weet van. Laat je niet in met deze corrupte wijze van leven, die mensen willen doden.

Ik heb niets meer te zeggen dan dit: luister naar je innerlijke stem, die jullie wil behoeden voor het onheil, dat in jullie leven zal plaatsvinden.
Zo lang niemand in verzet komt, voltrekt het zich zoals die is voorzien door de krachten buiten jullie bevattingsvermogen.    

Nando , 3 maanden, april 2021

Mensen zijn moe van het leven, maar ik zie zoveel dat er nog gaat komen wat de moeite waard is om voor te leven. Jullie zien niet dat er veel licht vrijgemaakt wordt en dat er grote levens naar de aarde worden gebracht om iedereen te helpen te zien wat hun leven waard is.
Ik vind het hier wel eens moeilijk, omdat jullie niet zien wat ik al zie: dat een oude vorm van leven losgelaten mag worden, zodat je vrij kunt leven wat jij voor jezelf van belang acht te willen leven.
Ik ben liefde, zorg, aandachtig voor wat er in ieder wakker wil worden aan lichtheid in je bestaan.”

Britt, 12 jaarjanuari 2021

Ik luister naar de mensen in nood. Die zijn er veel en ze krijgen ook geen hulp van de regering. Pas wanneer het einde nabij zal zijn, worden ze gehoord en dan kan het ook zijn dat ze zich van het leven hebben beroofd. Die machteloosheid is voelbaar onder de mensen.  Ze hebben zich niet meer in de hand. Ze willen alleen maar dat alles weer tot rust komt en ze niet meer hoeven te strijden voor een menswaardig bestaan, waarin de oudsten onder hen nog het meest gewillig zijn om die strijd los te laten, omdat zij hun leven al wel geleefd hebben.
Het gaat om alle mensen die een goed bestaan hadden, maar niet gehoord worden om hun eigen bestaan te kunnen blijven voorzien van wat noodzakelijk is om van te leven.

Ik ben héél boos op al degenen die zich zó zeer inlaten met geld en macht, dat ze geen mensen meer zien, maar lastposten om hun eigen belangen te kunnen behartigen. Er is niets wat hen weerhoudt om mensen te verenigen met slaven en schapen, want dat is voor hen het ultieme goed. Zij zijn uit op een vernietiging van de mensheid op aarde. Dat is een onderdeel van hun programma. (Ze heeft het over the great reset) Ik  ben me bewust van alles wat er is aan krachten, die op de aarde heersen .

Toch zal het niet zover komen. De aarde en de lichtkrachten laten dat niet toe. Er komt een groot verbod van wat nu nog toegestaan wordt, zoals mensensmokkel, kinderarbeid en verkrachtingen, misdaad, verhuld samenwerken, vernietigingen en trauma-infiltratie in het bewustzijn van mensen. Zij zijn ‘evil ’ en dat wordt bestraft. Ze zullen zich niet meer kunnen verschuilen achter de façade van schijnbare belangen, die ze behartigen omwille van de mensen op aarde.

Ik ben daar bij en zal mijn inzet tonen om dat te laten gebeuren wat nodig is om alle strijd om het menselijke leven te vernietigen en weer waarachtig te laten zijn.

Bente, 10 jaar, januari 2021

Zolang de mensheid geen besef heeft van de neerwaartse spiraal in het wereldse conflict tussen het licht en de duisternis, zal de wereld niet tot verheffing komen. 
"De nieuwe wereldorde" is niet wat de mensen denken dat wat het is. Het gaat om de vernietiging van de mensheid als zijnde bezielde wezens.

Ieder dient zijn Bronbesef te erkennen, zodat er een ommekeer komt en een bevrijding van de duisternis, die nu nog de overhand heeft. (verhouding tussen het licht en de duisternis is nu nog 40/60).
Het licht zal in alles zijn weg vinden. 

Ik voel me verantwoordelijk voor het scheppen van een nieuwe wereld. Ik doorzie alles en weet. 

Siem, 3 jaar, maart 2021

Ik ben boos en verdrietig tegelijk. Ik ben het niet eens met de val van het Licht in de mens en van de aarde, nu niemand meer een gevoel heeft wat er is om voor te leven.

De mens is niet bij machte om zich te richten op de vonk van Licht in zich.

Ik ben een lichtwezen en voel me niet meer licht van binnen, nu iedereen zich inlaat met een vaccin dat niet méér doet dan mensen vernietigen in hun oerbron, het lichtwezen dat ze zijn.

Er zijn nog maar weinig mensen over die in hun lichtkracht blijven staan. Hun frequentie is bijzonder. Maar de meeste mensen hebben een lage frequentie, die hen nog meer verenigd met wat de bedoeling is: vernietiging van het mens zijn op aarde en van de waarden die mensen nastreven: licht, liefde en vervulling op zielsnivo.

Ik ben zo verdrietig. Ik voel niets bij de maatregelen, die niet liefdevol en zorgzaam zijn.
Er is geen virus. Er is slechts een overdaad aan schadelijke energieën om ons heen die iedereen kunnen vernietigen, zo ook dieren en planten en dat is dus aan de orde. Ik wil dit gezegd hebben, zodat iedereen er nog over kan nadenken en beslissen.

Ik ben boos omdat niemand ziet wat er is gebeurt en ook nog meegaan in deze leugen. Dat is wat me dwarszit.

Ik voel me klein worden van binnen en dat wil ik niet. Ik ben veel groter in mijn lichtzijde.
Ik ben Siem, de wereldverdediger in alles. Ik wil de aarde vrij maken van alle ballast die er is.

Noah, 13 jaar

De Bron is alom vertegenwoordigd. Ik ken de lichtheid van het bestaan, ook al wordt die ontkend.
Mijn bewustzijn reikt verder dan wat iedereen voor mogelijk houdt.
Er is weinig ruimte om het onzichtbare te erkennen. Alles wat zichtbaar is, is beperkt. 
Het gevoel van zuiver weten is er niet in deze wereld. Dan vraag ik me af wat ik dan doe in deze wereld waar het weten beperkt is.

De zelfontkenning zit in ieder en die manifesteer ik. Ik maak zichtbaar wat er is.
Mijn zijn is niet van belang , maar het belang van velen. 
Ik hoef niets of niemand te zijn, want dan ben ik. Ik ervaar rust in zijn.

Milou, 4 jaar

Milou geeft aan dat ze van een andere planeet komt waar meer zachtheid is en dat ze dat hier ook wil  brengen.

Ze zegt : De wereld is hard. Jullie dragen veel oud zeer bij jullie. Dat voel ik. Ik ben blij van binnen, maar heb moeite met wat jullie in jullie dragen. Dat is oud en daardoor wordt alles wat je zegt en doet bepaald. Ik voel dat.
Er zijn hier veel misvattingen. Jullie zeggen van alles wat helemaal niet klopt. Daar word ik boos om. 
Ik ben niet zo. Ik blijf helder en zie wat er is.

Er is geen sprake van vervulling. Mensen raken steeds verder van hun kern en voelen niet dat ze zich kunnen verbinden met hetgeen er echt toe doet. Het leven is bedoeld om zorg te hebben voor ieder die er toe doet en dat geldt voor iedereen. Dus dat maakt het zo zwaar voor mij. Ik zie wat hier is en wat jullie samen niet hebben: verbondenheid tot het licht van zijn en niet zijn in al wat is.

Ella,3 jaar, ligt al weken in het ziekenhuis vanwege een zware longontsteking

De wereld zoals die nu is doet alles op wilskracht, maar niet op liefdeskacht. De wereld is in een transformatieproces. Oude gegevens dienen losgelaten te worden om het nieuwe te kunnen leven. Iedereen is daar mee bezig en dat kost tijd en soms een ziekteproces. Ik ben niet zo ziek als ik lijk te zijn. Ik ben al even onderweg om mijn lichaam te zuiveren van hetgeen er niet meer hoeft te zijn. Daarmee heb ik nog wel wat te doen, maar dat komt later wel.
De mensheid is nog zo gevangen in alles wat hen bepaald heeft en kan nog niet voelen dat ze zich met veel onwaarheden bezighouden. Dat komt nog wel. Maar wat duurt dat lang zeg. Ik weet als geen ander dat niets wat hier is heel en al is, want daar gaat niemand van uit.  
Mijn weg is die van vrijheid en lichtheid en ik kan nu ook alles toelaten wat er wil zijn, want ikzelf ben niet meer ziek. Dat is de wereld. Daarmee heb ik vooralsnog mijn weg te gaan.

Ik heb de missie om mensen te vertellen over het bestaan van de aarde en haar levenskracht. Ik ken haar als geen ander. Ik wil me zo graag weer verbinden met haar levenskracht.Toch heb ik nog een poos te wachten totdat ik werkelijk kan zeggen wat ik weet. Want ik voel zoveel en zoveel is nog niet helder. Om dat kenbaar te maken heb ik meer te laten zijn. Voorlopig hoor ik alle ingevingen van Licht in mijzelf en ben ik daar blij mee.

Vic, 3 jaar, heeft last van nachtmerries

Mama, ik ben bang omdat ik zie waar iedereen mee bezig is wat schadelijk is voor de aarde. De mensen hebben geen idee waar de aarde mee bezig is. Ze is al zover in haar ontwikkeling en in haar streven om alles in het licht van een oud gegeven te komen: het licht van het bestaan dat liefde is.
Vooralsnog is er weinig besef van deze omwenteling. Iedereen is bezig met een tekort aan inzichten en aan liefdeloos gedrag ten opzichte van elkaar en ten opzichte van wat hun als levensvoorziening wordt geboden.
Mijn pijn is dat ik niets kan doen om alles in het licht van deze omwenteling te versnellen. Ik voorzie dat er nog veel nodig is om mensen wakker te maken. Er komen veel negatieve entiteiten hierheen. Daar heb ik last van. Ik ben bang van alle negatieve invloeden die zich nu laten zien. Ze willen niet dat we vrij komen van de dilemma’s waar we nog in zitten. Ik ben niet bij machte ze te vernietigen. Ik wil niet dat ik nog meer moet doen om alles in de wereld te behoeden voor deze machten. Ik ben bang dat ik niets kan doen en toch zie ik wat er gebeurt.

Ik wil mezelf kunnen zijn en met alles wat ik weet ook kunnen doen wat ik kan : liefde brengen aan hen die zich niet kunnen vinden in wat er nodig is om je naar het licht te keren. Ik kan alleen zo weinig doen.

Vic, 

Ik ben bang omdat de wereld niet meer kan overleven als alles wat er nu is, zo door blijft gaan. De mensen zijn zich niet bewust van de grote ommekeer die ieder dient te maken omwille van de aarde als planeet, maar ook omwille van het menselijk geslacht. De grote mate van vervuiling op allerlei gebied maakt dat de aarde zich niet kan herstellen van alle invloeden die er zijn.

Dat is een groot inlevingsvermogen in wat er van haar gevraagd wordt. Ze is niet zo zeer bang als wel teleurgesteld over alles wat hier leeft en ook vooral niet geleefd wordt.

Niemand is meer vrij van eigenbelang. Ieder zorgt goed voor zichzelf en niemand die zich dan ook realiseert dat het geheel meer is dan de som der delen.

Ik ben hier om alles nog in het grotere geheel te zien. Dat maakt wel dat ik niet kan aarden in dit lichaam en deze plek.

Ik wil mensen laten zien dat ze zich niet meer kunnen verbinden met wie ze werkelijk zijn en wat hun wens tot leven is als het gaat om nu zorg te hebben voor elkaar en zorg voor de aarde.

Ik ben boos, verdrietig en bang tegelijk. Ik zie veel wat er gaat gebeuren en voorzie ook dat alles eens genoeg is geweest. Het kan zo niet langer. Dat is mijn volkomen ernst.

Wordt wakker.
Wordt zorgzaam en liefdevol voor wat er is aan rijkdommen die de aarde biedt. Ongeacht wat er van haar gevraagd wordt, geeft zonder meer.
Dat is ook wat ieder doet : Men neemt, maar geeft niets terug.

Dat is mijn wens voor haar: haar voeden is het leven eren.

Vic  3-8-2020

Ik ben me ervan bewust dat de wereld gaat kantelen. Dat maakt dat er veel gaat gebeuren in de zin dat geen enkel schip meer koers kan varen of kan duiden waar ze zijn. Alles wordt dan ineens anders en dat maakt dat iedereen ook onrustig aan het worden is. Er is een tijd die niet anders wordt, maar wel de inslag van alles.

Ik ben niet eens zozeer ongerust, als wel onverhoopt bezig om dat wat nog dient te gebeuren te doen. Ik ben een lichtbaken. Ik ben een lichtwerker en heb mijn eigen zijn centraal te stellen in alles wat er is. Ik ben niet eens meer afhankelijk van wat je noemt de menselijke zekerheden. Die zijn nihil.

Ik ben niet zozeer ongerust als wel vol van mededogen voor iedereen, die niet door heeft dat er een grootse omwenteling zal plaatsvinden in de geschiedenis, in het geheel.

De mens is niet meer bij machte zich met de wanorde te verhouden. Toch maakt dat wat het is niet meer integer, want nu is alles een leugen, niemand uitgezonderd.

Iedereen heeft zich te verhouden tot een macht die groter is dan alles wat we hier kennen. Dat is mijn wens ook. Ik ben niet machteloos, maar ook niet machtig.Ik ontkom niet aan wat er al eerder was: de grote van het heelal. Ik ben niet eens verloren, want alles is al eens geweest. Ik ben wie ik ben. Ik zal het licht hooghouden.

Er zal een totale overname plaatsvinden van de regeringen. Dat is ook nodig.
Iedereen neemt zijn eigen plek in.De mensen nemen hun verantwoordelijkheid weer op zich. De mens is niet meer in het licht van zijn bestaan, maar in het licht van wat er ooit was.
Dat maakt het nog eens zo onwaarschijnlijk. Niemand is meer bij zichzelf.

De krachten die nu spelen hebben een oud mechanisme in zich: de heerschappij der dienaren ook, maar ze hebben een oud weten dat daaraan voorbij gaat.  Ik weet dat alles in het licht van dit bestaan zal verdwijnen. De oudste gegevens zijn heel in zichzelf. Daarom wordt er nu een interessante beweging zichtbaar. Zij die weten komen meer en meer in de hoedanigheid van de wereld leefbare energetische verbindingen. Dat wil zeggen dat ze weet hebben van de kosmische en aardse insteek om alles wat zich tegen de natuurwetten keert zal moeten verdwijnen. Dat is aan de orde. Dus niets mag meer bestaan wat tegennatuurlijk is. Daarmee verdwijnt veel en veel ongedeelde inhoud zal nu wel meer in zicht komen.  We leven in een catastrofe en ook in een heelheid tegelijk. Dus alles wat je niet wil, komt en alles wat je wilt ook. Beide stromingen zullen zichtbaar worden. Totdat alles ineen valt. Dan pas wordt duidelijk wat waarheid is : De liefde voor al

Vic

Ik zie in deze wereld veel tegenstellingen en conflicten. Die zijn zo groot, omdat ieder zich in de ander verdiept en niet in zichzelf.
Maak de uiterlijke tegenstellingen niet zo groot, maar keer terug naar je innerlijke heelheid.
Ga geen strijd aan met de machten en krachten, die hun licht verloren hebben, maar ga in jezelf met de grootste compassie, die je tot je beschikking hebt. Leer jezelf te omhullen met licht en liefde en onderschrijf hetgeen je zegt met liefde.
Maak de eenvoud tot je grootste intentie van liefde en voel je een gezegend mens op aarde, want de aarde heeft zich in alles gegeven en zal dat blijven doen. Ze is liefde. Jullie menen haar te kunnen bezitten, wat een illusie is. Zorg goed voor haar, zoals zij dat voor jullie doet.
Ben degene die je wenst te zijn. Voor ieder die zich in zichzelf keert met liefde zal een ander zich ook keren tot liefde

Lize, 3 en een half jaar, heeft last van eczeem

Mensen hebben geen weet wat de straling met hen doet. Ze zijn zich niet bewust van de vervuiling van de aarde en zijn zo zeer ingenomen met hun technische kennis, dat ze zich niet realiseren dat de schade groter is dan wat ze aan genot ervaren.

Mensen raken van zichzelf verwijderd en kunnen niet meer voelen wat hen werkelijk bezielt.
Ik ben hier op aarde om mensen hiervan bewust te maken. Ze schaden in wezen zichzelf en hebben geen weet van dit dilemma. Ik wel. Ik toon het. Er is met mij niets mis, maar ik toon wat er mis is. Ik blijf liefde in alles. Ik ben vrij van de dilemma’s die op aarde leven. Ik wens in mijn mens zijn mijn lichtheid te behouden en daarmee ook mijn eigenheid. 
Ik heb een alomvattend bewustzijn. Het wezen van de mens dient in alles te worden erkend. Dat maakt het verschil in het bewuste en het onbewuste dat nu nog is.

De wet van het geheel der verschijnselen, maakt dat alles zichtbaar wordt, wat eerder niet zichtbaar was. Alle tegenstrijdigheden zijn nu meer en meer vereend in het bewustzijn van ieder aanwezig. Dus we zien wat er is en niet wat er zou moeten zijn. Daarmee laten we los wat eerder niet kon: een illusoir besef van wat er zou moeten zijn.

De kracht van het licht wordt groter en omvangrijker en dat is een groot goed voor ieder die in het licht kan leven. Niet voor hen die het licht schuwen. Die blijven waar ze zijn.

Maak alles tot één groot goed . Voor ieder die er in gelooft, zal er een andere intentie van liefde zijn. Wees blij met wat er is en laat los wat je niet meer dient.

De kosmische interventies zijn nu zo ver dat ze alles kunnen verenigen van wat eerder niet mogelijk leek omwille van de onverdeelde energieën, die nog aanwezig waren op aarde. Dat gaat nu veranderen. 

Lize,  4 jaar juli 2020

Niets is wat het is of lijkt te zijn. Jullie menen dat jullie een ziekte kunnen krijgen. Maar ziekte is niet een onderdeel van levensomstandigheden, maar van de mens die zich niet meer kan handhaven in zichzelf als alles anders wordt en niets meer zal zijn zoals het is.

De wereld zal veranderen,de aarde ook. Dus laat los al die weerstand en ontvang wat er achter schuil gaat: liefde voor al wat is.
(haar zin voor zichzelf : ik ontmoet het meest waarachtige)

Lize

Ik voel mezelf niet meer. Ik heb last van het feit dat de aarde nog niet gekanteld is. Er komt veel vrij, wanneer dat het geval is. Ik ben dan weer heel in mijzelf.

Veel mensen zijn nu de weg kwijt. Ik ook.
Ik weet echter dat dit nodig is. Om de mensheid weer in hun eigen lichtheid te brengen, zal eerst het oude zich nog doen gelden. Ik weet en heb dit inzicht bij me.

Ik was al heel lang hier, omdat ik dan kan voelen wat de dilemma’s zijn in mijn zijn en het leven van ieder. Die heb ik ervaren.
Nu ben ik weer toegenegen om mijzelf te zien in een ander licht: het alomvattende in al wat is. Ik ben de Lize die in alles weet wat waar is en niet. Ik ben een lichtdrager en fakkel.
Ik weet wie ik ben. Ik ben een aards wezen met een kosmisch bewustzijn.

Mijn lichaam heeft moeite met de negativiteit die op aarde leeft.

Mensen voeden zich aan negativiteit. Ik niet. Ik wil mijzelf kennen in wie ik ben. Ik ben liefde en licht en dat is.

Ik open me voor het Godsbesef dat alomvattend is.
Alles is verheven.
Ik ben een lichtwerker.

Lize, augustus 2020,

geen doorstroming meer van de chakas en geen connectie met de aardekern

Ik ben boos en verdietig. Ik heb geen gevoel meer bij wat er is. Alles is anders dan dat ik eerder heb ervaren. Ik ben bang voor wat er komen gaat.
Ik wil niet dat iedereen zich laat bepalen door een virus, zoals dat nu het geval is. Er is geen virus meer, maar iedereen doet net of dat nog wel het geval is.
Er is slechts ongeloof en oneerzaamheid in de mensheid. Ik wil niets met deze wereld van onbegrip, lafheid en onzorgzaam gedrag naar het leven, dat eerbied verdient.
Ik ben niet zo, ik ben liefde.

Haar broertje zegt : Ik ben boos en dat mag ook, want jullie maken alles kapot wat er is. Ik wil me niet aanpassen aan een wereld, die zich wil verrijken aan geld en aan macht.
Ik wil mezelf blijven , in liefde wie ik ben. 

Fabienne, 13 jaar

Ik vertegenwoordig wat er op de aarde gaande is. Niemand ziet wat ik zie : dat we niet bereid zijn om stappen te zetten naar de lichtfrequenties die onze aarde ons al die tijd geeft. Ik wil me verbinden met de aardekern, die weet meer dan ieder van ons samen. Dat is wat ik weet.
Ik ben heel en ik roep alles op om tot heelheid te komen.

Iedereen denkt verschillend te zijn, maar ieder mens is hetzelfde. Ik weet wat de mens bepaalt : hun tekort in zijn. Ze weten niet dat ze zelf een lichtbaken zijn.Ik roep alle mensen aan om wakker te worden, om helder te worden en te beseffen waar alles om draait.

Het kennen van jezelf is van groot belang. Ik heb weet van wie ik ben, maar wat doe ik hier met al het weten als anderen het niet zien? Ik voel me niet gezien in wie ik ben. Ik ben licht, wil schijnen als licht.

Ik neem alle lichtfrequenties op van de aardekern om te zijn wie ik ben: helder, bewust en liefdevol.Ik blijf in het midden van alles en laat me niet van de wijs brengen. Ik draag mezelf in deze kracht. Ik heb weet van alles.

Eva, 3 jaar, slaapt onrustig

Als je je zorgen maakt om mij dan zie je niet wie ik ben. Je ziet wat er niet is en niet wat er wel is. Ik ben licht en liefde. Ik ben groter dan dat je denkt dat ik ben.

Ik heb moeite met de negativiteit die voelbaar is bij iedereen. Iedereen miskent zichzelf. Ze weten niet wie ze zijn, ik wel. Ik zie anderen in hun lichtzijnde, maar niemand ziet wat ik zie en dat vind ik lastig.  

Jullie wereld is nog ver van wat ik ervaar aan liefde. Jullie zijn niet anders dan ik en toch zien jullie het niet. Ik weet en ben liefde in alles. 

De Bron en de aarde zijn gelijk. Jullie maken daarin onderscheid. 


Sem , 3 jaar:

Mensen vullen in wat ze van mij vinden. Ze weten niet wie ik ben. Ik ben wie ik ben. Ik laat ze maar in de onwetendheid van wie ze zijn.
Mijn menszijn is beperkt, maar mijn geestkracht niet. 

Wat leven mensen op de automatische piloot. Ze hebben niet het bewustzijn van wat er is en van de aarde. De aarde is bezig haar oude mantels los te gooien om in haar volle kracht te komen staan.
De macht van het onverstoorbare is groot. 

Sem ,5 jaar

Ik heb er moeite mee dat mensen niet naar mij luisteren, maar ik kan ook niet aangeven wat ik weet.Ik kan me wel aanpassen, maar dat verstoort mijn energiesysteem. 

Ik heb het weten in me. Ik ben Al bewust. Ik omvat het alomvattende weten. Ik heb de kennis van het heelal in me.

Hier is alles op onzekerheid gebaseerd. Waarom zou ik iets aannemen dat op onzekerheid gebaseerd is?  Als ik alles aan dien te nemen wat hier in geloof wordt neergezet, kom ik in conflict met mijzelf. 

Ik stel me open voor het licht van mijn bestaan. Niets kan mij weerhouden om te zijn wie ik ben.
Mijn energiesysteem heeft een hoge frequentie van licht in zich.

Ik ben ontvankelijk voor wat de aarde mij te zeggen heeft.
Mensen hebben geen weet van wat er is en ik wel.

Ik ben steeds in verbinding met de Meesters van het licht. Zij zeggen mij wat ik dien te doen. Ze zoeken de lichtfrequentie op die ik aankan, zodat ik hier kan blijven.
Maar het is niet zo makkelijk om hier te zijn met alles wat ik weet en anderen niet. 

Ik wil het hoogste goed voor iedereen. Ik wil de gevoelens van iedereen ongedaan maken omdat ze zich verliezen in hun gevoelens die niet meer aan de orde zijn.

De karmische verbindingen worden nu verbroken en worden getransformeerd naar liefde.
De mens is niet meer wie hij is en  zal zichzelf terugvinden in het gegeven licht en liefde.

Het oude weten is niet meer van belang. We dienen een nieuw weten te ontvangen, vrij van beschuldigingen en verlatenheid. De mens wordt weer wie hij bedoeld was te zijn: heel en al.

Alles is er om dat wat niet eerder kon zijn er nu wel te laten zijn.
Ik ben een redder in de fase van transformatie.

Ik ben liefde en word boos als dàt niet gezien wordt, want ik ben niet stout. Ze zien niet wie ik wel ben: licht en liefde.

Mijn wens is dat ik een groot goed mag brengen en liefde voor deze wereld en dat ik me niet hoef aan te passen aan een wereld van geweld, onrecht, wanorde, liefdeloosheid, misgunning, verdeeldheid, oneerlijkheid, veroordeling, misbruik en verloren zijn.

Ik ben niet wie ik ben als ik me daarin verlies. Soms verlies ik me in de wereld van de chaos.

Mijn goedheid is me eigen. Dat is. Ik blijf in harmonie met mijzelf.Ik voorvoel en voorzie al wat er gaat gebeuren. 

Mensen dienen hun tegenspraak op te geven, maar vinden dat moeilijk.
Je hoeft niet iets te zoeken buiten je. Je hoeft niet te zoeken naar wat er al is. Voel dat het weten er al is en neem jezelf ter harte. 

Na afloop zegt Sem  

Ik ben blij met de erkenning van wie ik ben. Ik heb moeite met miskenning, ook al weet ik dat het op onwetendheid gebaseerd is. Mijn wens is dat ik mezelf ten alle tijden mag zijn met alles wat ik al in me heb en wat ik nog wil brengen.

Sem, 6 jaar

Er dienen wereldwijde veranderingen plaats te vinden, maar niemand die zich er mee bezig houdt. De weg tot heelheid is beperkt als je niets doet en alles laat zijn, waarbij je jezelf  tegenkomt als negatieve energie.

Ofwel ontwikkel jezelf naar wie je bent zonder daarbij anderen te schaden, zo ook het leven op aarde.

De aarde is een levend wezen en heeft zichzelf al vele malen hervormd tot wie ze nu is. Maar de mens leidt een onverschillig leven en laat de dingen die ze tegen komen voor wat ze zijn. Het deert hen niet en ze laten het erbij zitten.

Ik ben zover dat ik nu al kan zien dat de mensen niet eerder wakker worden dan dat hun leven zich openbaart als negatief en desastreus voor ieder. Ik ben hier om mensen meer bewust te maken van hun onverschilligheid.
Dat maakt me van tijd tot tijd boos, heel boos, anders luisteren ze niet.Ik laat het er niet bij. Ik blijf voor deze wereld vechten. Ik wil me daarin neerzetten als levend voorbeeld van zorg en liefde.

Er bestaat geen onderscheid: de zorg voor de aarde is gelijk aan de zorg die je voor jezelf hebt.  

Ik heb weet waar alles om draait.
Ik verbind me met het hart van de aarde en die liefde is alomvattend.
Ik breng genezing in deze wereld.

Ik ben één in wie ik ben en met alles wat is.

anoniem

Ik ben een lichtwezen en heb veel gehoord, gezien en meegemaakt in deze wereld, waarin niemand hoort, ziet wat er is en waar niemand weet heeft van de gemeenschappelijke duisternis, waarin iedereen nog gevangen zit. Ik ook. Daarin laat ik veel toe. Ik ben niet ongelukkig, maar voel me echt gelukkig van binnen. Ik laat zien wat er is en wat er nog niet is.

Ik zie de wereld veranderen en zie de mens zichzelf zoeken in een wereld van afgescheidenheid.

Ik ben licht van binnen en heb geen gevoel bij de afsplitsing in zijn. Ik ben alleen maar liefde en laat alles toe, ook dat wat ik niet meer wil dat er is : duisternis in het licht van de mensheid.

Ik hoef niets meer te doen om mijzelf nog meer te doorgronden. Ik weet wie ik ben. Ik voel me vrij ook al zien jullie iets anders. Ik ben nog altijd liefde en weet mezelf te verenigen met mijn liefdeskracht. De mens in mij is blij voor wie haar wil zien in wie ze is.