Oktober 2022

Niets dat niet eerder was gaat verloren.

De kracht van de grootste culturen die op aarde hebben geleefd komt vrij.

De mens is niet meer afhankelijk van de overheid, die alles voor hen bepaalt.

Ze nemen hun eigen verantwoordelijkheid en dat wordt ook tijd. Want nu een grote omwenteling komt, zullen de beschavingen die eerder hier waren hun gezag laten gelden, die van een andere orde zijn dan die van de machtshebbers.

De mens is in zijn soort heelheidscheppend en dat is de bedoeling ook. Wordt wie je al bent: heel in wie je bent en Godsvruchtig in je bestaan.

Verander je houding naar jezelf en je zult jezelf ervaren als heel zijnde.

juli 2022

De grootste doorbraak komt wanneer de massa zich bewust is van de oude machtsstructuren en zich daarvan gaan distantiëren. 

Zolang de mensheid zich wil bezighouden met vermaak en de ernst niet ziet van de toenemende overpowering vanuit de deepstate, zal er geen kentering komen. 

De grootste ommekeer heeft echter niets met de overname van deze groep te maken, maar met de oude inprentingen ,die losgelaten dienen te worden. 

Zo komen mensen tot hun kracht en laten zich niet meer door buitenproportionele maatregelen bepalen.

Mei 2021

De wens tot dienen, is een ingeving van velen die nu op aarde hun weg bewandelen, om hen die niet weten te verenigen met het weten dat Al is. De grootste dienaren zijn zij die alles al eens hebben gehoord en geweten en toch kunnen zijn met wat is.

De gemeenschappelijke ervaring is dat niemand meer weet heeft van een groter omvangrijker plan, dat schuil gaat achter de grenzeloze aanmatiging om het leven te kunnen beheersen.
Dat kan niet. Ook niet door degenen die nu menen anderen hun wil te kunnen opleggen.

Er bestaat geen groter goed dan mee te gaan in wat het leven voor jou wil openbaren.
Daarin gaat een ontvankelijke houding van liefdeskracht uit. De Bron is het leven.
Dus laat de Bron in jou zijn invloed uitoefenen en laat het licht toe dat je bent. Dan pas ontwaart zich een groots innerlijk weten dat in alles zichtbaar wordt.

Ben de eenvoud in alles en laat alle complexiteit los.

Soevereiniteit of afhankelijkheid


De machtige mensen op aarde hebben veel voor het zeggen. Door hun toedoen kun je je machteloos gaan voelen.
Toch roept het een impuls op om tot inzicht te komen van je eigen houding naar het leven dat je leidt.
Ben je waarachtig in de keuzen die je maakt? Heb je jezelf al eens doorzocht op thema’s als gemakzucht, onderdanigheid, veredeld genoegen scheppen in je ondergeschikt kunnen blijven aan een grotere autoriteit, zodat je niets zelf hoeft te bepalen?
Dat zijn bij uitstek de onderzoekingen in je eigen leven.
Niets is voor niets. Je krijgt een les in leren opkomen voor wat jouw authentieke recht is en wat jou wordt aangepraat als zijnde rechten.
De verplichtingen die worden opgelegd zijn die in verhouding tot wat jij er voor ontvangt? Of krijg je meer verplichtingen dan die nog evenredig zijn met wat er tegenover staat?
De staat neemt meer over dan dat je lief is. Dus wordt het tijd daarin je eigenmacht te erkennen.
Wordt meer soeverein in wat je zelf kunt en wilt.
Is zelfbeschikkingsrecht een gunst of een eigendomsrecht?
Dat zijn wezenlijke vragen die ieder voor zichzelf mag onderzoeken.

Waar laat je je door bepalen en wat wil je leven ?

Menen dat je een virus kunt indammen en dat er een protocol bestaat als weg om je te bevrijden van het virus, is een illusie .Niets kan een dam slaan tussen de vermeende ernst van de virus en de mens die zich er tegen wil verweren.

Zelfs een vaccin heeft een grote hoeveelheid antistoffen in zich dat niet eens te maken heeft met dit virus, maar wel met het weerleggen van reacties op virussen in het algemeen. Dat is een hoog niveau van met het leven spelen, want het leven bestaat uit viraal en bacterieel goed.

De kracht van de virus is beperkt wanneer je je er niet tegen verzet, maar er mee kan leven. Dat komt neer op een ontvankelijke houding naar het leven zelf en dàt is nu niet wat er is. 

In plaats van gevangen te zitten in een neerwaartse spiraal van negatieve gedachten en wachten totdat het voorbij is, kun je je afvragen wat jouw drijfveren zijn voor het leven. 

Niets of niemand kan jou maken tot wie jij bent of jou verloochenen in wie je bent. Ben heus aan wie je bent en open je voor wat je wel wilt leven en wat in jou tot leven wil komen.  

betekenis van en uitnodiging in deze tijd

De mens is in zijn soort één met het licht dat is. En toch meent hij niet één te zijn. Hij heeft zich niet kunnen vereenzelvigen met het leven, dat hij heeft kunnen ontvangen als licht zijnde.
Zijn pijn is dat hij zich niet kan herinneren wie hij is. Buiten deze tijd en ruimte is hij meer één met al wat is. Op aarde heeft hij een ander bewustzijn. Zijn leven is daarom ook afgescheiden van de werkelijkheid, die veelomvattend is.
De mens is veelal één en al, maar voelt zich niet zo. Zijn beperktheid is dat hij niets meer kan herinneren van al wat hij eerder wist en ook kon.

Nu gaat het om een hereniging van de lichteenheden.
De zwakkeren onder ons zullen dat miskennen. Toch is niets meer uitgezonderd. Ieder zal in aanraking komen met de lichteenheden, die nu veelvuldig komen om het menselijke ras tot inkeer te brengen.
Weet dat er ook hier al velen zijn, die zich met dit licht hebben verenigd en zich hebben vereend met wie ze zijn.

De komst van de lichteenheden maakt mogelijk dat er veel oud zeer zal losgelaten worden. Zo kom je tot jezelf en tot vrede in wie je bent.
Daarmee zal er ook een oud gezegde tot leven komen: ieder die zich overgeeft, is wie die is en zal het licht van zijn eenheid vinden .

De meeste mensen wantrouwen zichzelf en hebben geen gevoel van samenhang in wie ze zijn. Daarmee komen ze tot het licht, dat anti-licht kan aantrekken. Dus weet dat je niets hoeft te doen om alle schaduw te laten verdwijnen. Ze hebben hun energie nodig om zich in deze wereld te kunnen manifesteren. Zolang de tegendelen van licht en donker nog nodig zijn om tot inkeer te komen zijn ze er.

De mens is liefdevol ten aanzien van zijn leven als het gaat om kortstondige genoegens. Maar is onzorgvuldig als het gaat om zijn eigen levenspatroon te veranderen ten behoeve van een alomvattende transformatie, die nodig is om mensen tot eenzelfde beweging te brengen, die liefde teweeg brengt voor het leven in zichzelf. Elk leven en elk mens is de moeite waard in zichzelf.

Ben liefdevol en ben zorgvuldig ten aanzien van elkaar.

De grootste ommekeer in de mensheid zal voortkomen uit een oud gegeven dat ieder nog bij zich draagt: de mist in wie je bent. Zolang je geen weet hebt van wie je bent, ben je een slaaf van wat je teweegbrengt in de wereld. Je doet iets zonder daar rekenschap in af te kunnen leggen naar wat de wereld nodig heeft in deze tijd. Daarmee kom je tot een afgescheidenheid, die ieder dient  te erkennen in zichzelf. Zolang je niets teweegbrengt dat de wereld niet dient, ben je onheus in je verschijning als mens zijnde.

Ook al ben je nog zo krachtig, zo integer en wijs, niets dat geen samenhang heeft, heeft wijsheid in zich. Dus weet dat je onkundig bent in het aangaan van deze weg en dat maakt al verschil in het gegeven: onheusheid erkennen en genegen zijn tot inkeer.

De wereld vraagt om een samenhang en verbondenheid als geheel.

De grootste krachten hebben geen idee waar het in essentie om gaat. Ze willen alleen maar een tijdelijk verrijkt gevoel van zelfgenoegzaamheid, wat gelijk staat aan egoïstische neigingen tot zelfvermaak, zelfoverschatting en liefdeloosheid ten aanzien van wie dan ook.
Dat is nu nog zo.
Maar er komt een tijd, dat niemand meer zijn eigenbelang kan en mag volgen. Wil er een wezenlijke verandering plaatsvinden, dan is die veelomvattend en veelzeggend. De macht in deze is groter dan alle andere gegevens die nu nog gelden.
De mensheid is onderhevig aan invloeden, die de planeet aarde willen vernietigen. Maar zolang deze machten ontkend worden , zullen ze ook invloed houden. Pas wanneer ieder nog weigert mee te gaan in de slaafse wijze van leven zoals het leven nu eenmaal is, is hun invloed groot.

Kom tot inkeer. Word wakker en leef volgens een mens, die eerbied heeft voor wat de planeet en de mensheid waarde geeft. De waarde is gelijk aan liefde.

De tegenkrachten kennen geen liefde. De keus om die weg te gaan is aan ieder.

Laat je je in met negatieve gevoelens, dan ben je er gelijktijdig slachtoffer van.
Laat je je in met liefde, dan voel je dat alles meer betekenis heeft.
Laat je je in met gevoelens van samenhang, dan bèn je de liefde die is en zich in alles wil verenigen.

De eenvoud der dingen en mensen is veel betekenisvoller dan alle ingewikkelde processen, die nu gaande zijn. Doe niets met alles wat de wereld vereend met de complexiteit. Ben eenvoud en zoek de eenvoud in alles.

De levensinhoud van velen zal veranderen. Daar niemand zich meer kan vinden in wat de wereld voorhoudt als zijnde van belang.
Het belang van wat mensen zich hebben toegeëeigend is, dat ze zich veelal bezig houden met de gedachte méér en beter te willen zijn dan anderen. Dat is een misvatting. Er bestaan geen betere mensen, noch betere tijden. Er is alleen het nu, dat in alles wil leven zoals het leven bedoeld is te zijn: veel betekenend. Ieder mag zich van belang achten en ieders leven is van belang. Daarmee hoef je niet de strijd aan te gaan. Dat maakt het leven onwaardig.
Doe niets, maar ervaar dat jouw leven meer biedt wanneer je ieders leven van belang acht, ongeacht leeftijd, ras, instelling, achtergrond. De mens is heilig en maakt zichzelf tot heiden. Daarmee wordt bedoeld, dat je geen enkel gevoel hebt van ontzag voor wat het leven voortbrengt. De mens is onachtzaam als het gaat om de invloed van de Bron, die het leven biedt.

De oudste geschriften bieden inzicht in de waarde van de Bron, die ieder voorziet van levensenergie en kracht. Ben genegen deze kracht te eerbiedigen, dan ben je heiliger dan ieder die zich wil verschuilen achter niets betekende slogans, dat ‘het leven er nu eenmaal is’.

Ben bedachtzaam op alles wat het leven voortbrengt en heilig het ook. 

Betekenis: corona virus

De mens is niet meer in zicht als hij in zichzelf geen weg weet met de tegendelen van licht en donker, met ziekte en gezondheid. De meeste angstig ingestelde mensen verzwakken hun immuunsysteem. De grootste uitbraak heeft dan ook meer met het angstmechanisme te maken dan met de virus, die in deze geen rol speelt. Want een virus is een oud gegeven aan ingevingen van onwetendheid. De mens is veelal onwetend over zijn werkelijke inhoud van wie hij is en laat in deze ook geen genezingen toe die in alles te vinden zijn. Zoals in de roep tot genezing al aanwezig is. Men gaat van een medische wereld en niet van een spiritueel bewustzijn uit waar de levens vervroegd mee in aanraking komen, wanneer er een dreiging plaats vindt in hun leven. Daarmee komen ze tot een gewetensvraag: wie ben ik in een wereld van onrust, chaos en dreigingen?
Ik ben niet wie ik ben als ik in deze mezelf niet ben: Ik ben een baken van licht in al wat is.

De meeste mensen hebben een oud gegeven aan pijn en vernietiging in zich. Die laag van ons bewustzijn wordt nu meer vereend met wat er nu speelt, nu zich een wereldwijde onrust gaande is ten aanzien van een vermeend ziekteverwekkende virus. Het is niet de virus in zichzelf, maar dat wat men in deze op het virus projecteert, dat het zich als een bedreiging openbaart.
De krachtige gedachten van angst en verlies van gezondheid en dierbaren maakt het een alomvattend aangaan voor ieder die er in meegaat. Laat het toe en laat ook de angst maar zijn invloed behouden, want uiteindelijk zal niets zich zozeer manifesteren als een onderliggende pijn van niet in staat zijn iets aan te kunnen richten tegen  deze ziekteverwekker. Niets is minder waar. Het is geen ziekteverwekker, maar een poging om te mensheid wakker te maken voor zichzelf en voor zijn plaats in deze wereld.

Laat jezelf na om jezelf te zijn?
Laat je na om jezelf te leren kennen als zijnde een baken van licht?
Laat je na om jezelf te zien als evenwichtig in al wat is ?
Laat je na om jezelf te verenigen in een wereld als deze, terwijl de wereld ook een schoonheid in zich heeft?
Laat je na om je te verenigen met ieder die niet mee kan met deze transformatie in het menselijk ras?
Laat je na om anderen te verenigen met hun ware zijn?
Wat is jouw aandeel in het licht van het bestaan dat iedereen aangaat?
Alles heeft een reden. Dus weet dat jouw licht een ander kan aanraken en kan begeestigen in deze wereld, waar nog veel onwetendheid heerst.

De grootste omwenteling op aarde heeft te maken met een oud gegeven. De krachten die nu gaande zijn hebben een roep tot herordening in zich. Een roep tot inkeer en tot liefde en tot vereniging van de mensheid als geheel. De oudste geschriften hebben al voorgehouden, dat niets meer zal zijn zoals het was en de mensen zich mogen gaan bezinnen over hun bestaan, hun liefdeskracht en hun vernietigingskracht . Want alles goed beschouwd, er komen nog tijden van ongenoegen en van verwaandheid dat niemand meer kan vertrouwen op de genezing die de wereld zou moeten bieden.

Dat is een misvatting. De wereld geneest juist nu er meer wegvalt aan zekerheden en bezit en vermaak. Alles heeft een reden en dat wordt nu wel duidelijk. Je kunt niet meer zeggen dat je leven nog van jou is. Als je je bedreigd voelt door de dood, ben je gevoeliger voor iets dat jou heeft geschapen. Ofwel voor dat wat jou heeft gemaakt tot wie je bent: licht in zijn.

Die weg mag iedereen in zichzelf bewandelen : Ik ben de liefde die is en het licht dat is, zonder dat ben ik niet.

De kans dat je niet meer geloofd in wat er is , is groot, wanneer je je inlaat met de grootste tegenkrachten die weliswaar werkzaam zijn, maar niet kunnen bestaan wanneer er licht wordt ingebracht. De mensen hebben een uitermate gevoelige snaar in zich die in alles voelbaar wordt, zodra ze zich in een openhartige staat van zijn begeven. Ze ZIJN liefde. Dus is er niets dat hen nog hoeft te verenigen met wat de schaduw hen voorhoudt: niet liefdevol kunnen zijn. Dat is een onterende staat van zijn. Wees de mens die je bent als zijnde liefdeskracht, die vooralsnog niet kan schitteren, maar wel is.

Daarmee komen jullie als mensheid in het licht van de grote ommekeer, die ieder zal belichten.  

Wees het licht, dat is.